Algemene voorwaarden

Lessen

Een muziekles (zowel privéles als duoles) duurt 30 minuten, een zangles duurt 45 minuten.

Inschrijving

Inschrijving geschiedt middels een online inschrijfformulier. De éénmalige inschrijfkosten bedragen € 15,00.

Plaatsing

Cursisten ontvangen voor aanvang van de les per mail de bevestiging over dag en tijdstip van de muziekles.

Vakanties

Muziekcentrum Tirion is gesloten tijdens de schoolvakanties (regio midden basisonderwijs). Voor actuele data raadpleegt u onze kalender.

Contributie

De contributie is gebaseerd op 38 lesweken per schooljaar en dit lesgeld wordt vervolgens verdeeld over 12 maanden.

Betalingen

Contributies worden in maandelijkse termijnen betaald middels automatische incasso. Met het (digitaal) ondertekenen van het inschrijfformulier geeft men Muziekcentrum Tirion toestemming om de contributie te incasseren van zijn/haar rekening. Incasso’s vinden plaats op de 1e van elke maand.

Absentie cursist

Indien de cursist niet op de muziekles aanwezig kan zijn, kan dit niet worden ingehaald en niet in mindering worden gebracht op het lesgeld. In geval van ziekte worden hoogstens 3 lessen doorbetaald.

Absentie muziekcoach

Indien een muziekcoach afwezig is zal het Muziekcentrum haar uiterste best doen om deze les te laten waarnemen door een andere muziekcoach of wordt er een inhaalles aangeboden op een andere dag en tijdstip.

Opzegging

Voor het opzeggen van de muzieklessen dient een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht genomen te worden genomen.
Opzeggingen dienen schriftelijk of per mail ingediend te worden en voor de 1e van de maand.

Voortijdige opzegging

Indien de lessen vóór het einde van het lesjaar worden beëindigd, wordt de laatste betaling op basis van het aantal genoten lessen, exact berekend en geïncasseerd.

Instrumenten

De cursist dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van een instrument.

Portretrecht

Foto’s die gemaakt worden tijdens de lessen en/of voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Muziekcentrum Tirion. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de muziekcoach of de administratie van Muziekcentrum Tirion.

Auteursrecht

Muziekcentrum Tirion behoudt alle rechten die rusten op cursus- en lesprogramma’s, producten, beeld- en geluidmateriaal, publicaties, (les)materialen, (model)contracten, formats, composities en dergelijke die zijn gebruikt voor de uitvoering van diensten. Geen van deze mogen derhalve zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Muziekcentrum Tirion door de wederpartij worden vermenigvuldigd, geopenbaard, geëxploiteerd en/of aan derden gesteld worden.

Aansprakelijkheid

Muziekcentrum Tirion is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist of derden, of voor verlies, diefstal of beschadeging van de eingendommen van de cursist of derden.